Begroting 2020

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begroting 2020

Omschrijving

lasten

baten

saldo

2021

2022

2023

1

Duurzame mobiliteitsvisie

300

300

2

Klimaatneutrale gemeente

125

125

100

3

Poppodium Vorstin

170

170

4

Metropole orkest

160

160

5

Mediaplein Kerkbrink

50

50

6

Voorbereiding Spoorzone (gebiedsagenda 1221)

100

100

7

Wagens en materialen

112

112

87

10

8

Vervanging kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte)

-

108

72

9

Vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje

47

47

10

Invoering omgevingswet (kadernota 2018)

750

750

380

380

10

Voorbereiding Stationsgebied

300

300

150

10

Extra capaciteit tbv projectenportfolio

1.000

1.000

750

500

500

10

Reserve Stedelijke ontwikkeling

-2.050

-2.050

-1.280

-880

-500

11

Toevoeging reserve Stedelijke ontwikkeling

2.800

2.800

800

1.000

1.300

12

Afvalstoffenheffing niet dekkend

575

575

550

585

351

12

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-575

-575

-550

-585

-351

13

Sanering railverkeerlawaai

455

455

455

13

Bijdrage sanering railverkeerlawaai

-455

-455

-455

14

HOV contract 9

100

100

105

14

Subsidie HOV contract 9

-100

-100

-105

15

Beeldende kunst

37

37

4

4

4

15

Reserve Beeldende kunst

-37

-37

-4

-4

-4

16

Sociaal Plein 'Het experiment'

180

180

180

17

LHBTI beleid

50

50

18

Incidentele middelen onderwijshuisvesting

75

75

50

19

Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek

480

480

16

Minimabeleid

610

610

370

150

16

Schuldhulpverlening

200

200

100

20

Smart city

150

150

50

21

75 jaar bevrijd

200

200

22

Wegwerken wachtlijsten WMO

100

100

23

Extra middelen uitvoeringsplan ‘Focus op werk’

235

235

235

235

23

Reserve middelen HHT

-235

-235

-235

-235

16

Eenmalige frictiekosten (SHV, Minima en 25% aan het werk)

300

300

24

Programma Dienstverlening

450

450

100

25

Roadmap ICT

450

450

300

300

100

26

Verbeteren kwaliteit organisatie

175

175

125

27

Werkplekinrichting (o.a. receptie Wilhelminastraat)

120

120

28

Wachtgelduitkering oud wethouders

55

55

29

Mobiele devices raads- en commissieleden

 -

45

30

Promotie verkiezingen

 -

25

31

Extra lasten personeel

50

50

50

31

Reserve transitie personeel

-50

-50

-50

32

Resultaat grexen

-2.432

-2.432

-1.709

33

Vastgoed verkoopopbrengsten

-3.250

-3.250

-250

34

Portfoliomanagement

250

250

250

35

Wijziging systematiek WOZ/afhandelen bezwaarschriften

140

140

36

Inhuur tbv grexen

74

74

37

Algemene reserve

-2.026

-2.026

Totaal lasten en baten begroting 2020

274.936

-275.074

-138

-291

693

-387

Totaal structurele lasten en baten begroting 2020

264.086

-264.439

-353

-977

-812

-1.859

 1. Deze middelen zijn nodig voor het opstellen van een duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie voor de middellange termijn om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. Een belangrijk aspect hierbij is dat de omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. De Omgevingswet vraagt een integrale beschrijving van de ambities voor de fysieke leefomgeving, ook op het gebied van mobiliteit.
 2. De extra middelen voor duurzaamheid in 2020 en 2021 zijn bestemd voor de uitvoering van het Project CO2 neutrale bedrijfsvoering. De ingehuurde projectleider rondt zijn projectplan inclusief concrete voorstellen voor besteding in 2019 af. De resultaten en activiteiten worden met de raad gedeeld in het Jaarplan energietransitie 2020.
 3. In de vergadering van december 2017 heeft de raad besloten over de toekomst van het poppodium de Vorstin. Om het popodium toekomstbestendig te maken waren in de jaren tot en met 2020 extra middelen beschikbaar.
 4. Om het voorbestaan van het Metropole orkest te waarborgen, heeft de gemeente samen met het ministerie van OCW gezorgd voor een tijdelijke subsidie in 2019 en 2020. Als tegenprestatie voor een gemeentelijke bijdrage wordt van het orkest een grotere lokale bijdrage gevraagd in de vorm van educatie, concerten en openbaar toegankelijke repetities.
 5. Voor het initiatief Media en Cultuurplein Kerkbrink is in 2020 een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar.
 6. Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van de Spoorzone (gebiedsagenda 1221) is zowel in 2019 als in 2020 een budget van € 100.000 beschikbaar.
 7. Dit betreft incidentele lasten voor de aanschaf van wagens en materialen.
 8. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de kastanjebomen was aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is niet te bestrijden en de voortgang van de ziekte is grillig. Om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat (zonder vervanging), is extra budget beschikbaar gesteld.
 9. Betreft budget voor de vervanging van de steiger schutsluis ’t Hemeltje.
 10. In zowel 2020 als 2021 is een voorbereidingskrediet opgenomen voor het Stationsgebied. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing. Voor extra capaciteit ten behoeve van de projectenportfolio zijn voor de jaren 2020 en verder budgetten opgenomen die uit deze reserve gedekt worden. Ten slotte worden de budgetten voor de invoering van de Omgevingswet uit deze reserve onttrokken
 11. Aan de reserve stedelijke ontwikkeling worden in de komende jaren toevoegingen gedaan uit algemene middelen, maar ook met incidentele opbrengsten uit vastgoed verkopen. De intentie is om de toevoegingen uit de algemene middelen structureel te verwerken. Echter vanuit het oogpunt van de wetgever worden deze toevoegingen incidenteel aangemerkt.
 12. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog niet volledig kostendekkend. Het ontstane nadeel wordt in de begroting en meerjarenraming gedekt door een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing.
 13. Voor de sanering van railverkeerslawaai ontvangen wij middelen van het Rijk. Het betreft hier het plaatsen van minischermen.
 14. Onderdeel van de HOV overeenkomst met de provincie van januari 2014 is de uitvoering van deelproject 9 door Hilversum in opdracht van de provincie Noord Holland. Na afronding van de werkzaamheden worden de kosten verrekend met de ontvangen voorschotten. Zie ook de raadsinformatiebrief 2018-48.
 15. In 2020 is een extra budget opgenomen voor de burgemeestersgalerij en het creëren van plekken voor poëzie in de openbare ruimte. Dit extra budget wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
 16. Voor de transformatie-agenda’s en intensiveringen in het sociaal domein (schuldhulpverlening, minimabeleid, WMO/welzijn en uitstroom/aan het werk) zijn in de jaren 2020 tot en met 2022 extra middelen in de begroting opgenomen. Over de specifieke plannen zijn nota’s aan de raad voorgelegd.
 17. Naast de in de begroting opgenomen structurele middelen (€ 50.000) voor het LHBTI-beleid, zijn extra middelen ad € 50.000 beschikbaar in 2020. Dit is conform het door de raad op 27 februari 2019 vastgestelde beleidsplan.
 18. In de begroting zijn incidentele middelen voor onderwijshuisvesting beschikbaar om knelpunten in het onderwijshuisvestingplan te dekken.
 19. Sinds 2018 wordt door Hilversum samen met de andere regiogemeenten het Regionaal Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek tot uitvoering gebracht. Dit draagt bij de verbetering van ons jeugdhulpstelsel in onze regio. Dit plan loopt af in 2020. Zie ook raadsinformatiebrief 2018-74.
 20. Voor de voorbereiding en de ontwikkeling van het smart city platform zijn in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld.
 21. Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De VNG en het Nationaal Comité 4 en 5 mei vragen de gemeenten om stil te staan bij het belang van vrijheid en alle lokale initiatieven van organisatoren van herdenkingen en vieringen, scholen en lokale middenstand te ondersteunen. Hiervoor is incidenteel een budget van € 200.000 geraamd.
 22. Voor het wegwerken van de wachtlijsten WMO zijn zowel in 2019 als 2020 middelen beschikbaar. Zie ook RIB 2019-18 over het actieplan wegwerken wachtlijst Wmo.
 23. De Raad heeft op 26 juni 2019 het uitvoeringsplan ‘Focus op werk’ vastgesteld. Er wordt naar gestreefd om 25% meer mensen aan het werk te krijgen. Vanaf 2019 helpen we jaarlijks 267 mensen aan werk. Dat zijn er 53 per jaar meer dan tot nu toe. De daartoe benodigde extra middelen worden uit de hiervoor bestemde reserve gedekt.
 24. Om inwoners en organisaties in Hilversum zo juist mogelijk te helpen en de verschillende transities te versterken is dienstverlening essentieel. Het ontwikkelen en implementeren van onder andere “self-service” online dienstverlening vraagt een tijdelijke intensivering in capaciteit.
 25. Het budget voor het project “Roadmap” betreft de doorontwikkeling van de bestaande applicaties en de koppelingen daartussen. De kosten betreffen hoofdzakelijk personeelslasten. Vanwege het incidentele karakter van de werkzaamheden en de specifiek benodigde kennis, zal extern ingehuurd of formatie tijdelijk uitgebreid worden.
 26. Dit budget is beschikbaar voor de tijdelijke versterking van de organisatie om deze structureel op orde te brengen.
 27. In 2020 moet de receptie van de Wilhelminastraat op Arbo technische gronden worden verplaatst. Daarnaast worden kleine verbeteringen in het stadskantoor en raadhuis aangebracht.
 28. Dit betreft een aflopende wachtgelduitkering., waardoor in 2020 nog incidenteel  extra budget nodig.
 29. Bij het aantreden van een nieuwe raad worden gsm’s en iPads of laptops beschikbaar gesteld aan de raads- en commissieleden.
 30. Om burgers te stimuleren te gaan stemmen zijn middelen beschikbaar voor de promotie van de verkiezingen. Hiervoor worden o.a. debatavonden georganiseerd.
 31. Als onderdeel van de houdbaarheidsopgave (Kadernota 2015) is tot de reorganisatie ‘Transitie personeel’ besloten. Om de incidentele lasten daarvan te dekken, zijn middelen in de reserve transitie personeel gestort. De laatste middelen zullen in 2021 gebruikt worden.
 32. De resultaten uit de grondexploitaties zijn opgenomen conform de actualisatie grondexploitaties 2019 (raad 29 mei 2019).
 33. In de begroting  is rekening gehouden met verkoopopbrengsten van niet strategisch bezit.
 34. Voor projecten is de vaste capaciteit van de organisatie in lijn gebracht met de projectportfolio. Gedurende de jaren 2020 en 2021 zijn extra middelen beschikbaar.
 35. Uiterlijk 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht de woningen te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De waardering in Hilversum gebeurt nu nog op basis van inhoud. Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen, is er een plan van aanpak opgesteld en is het noodzakelijk om expertise in te huren. Daarnaast is het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren voor het afhandelen van bezwaarschriften WOZ. Het aantal bezwaarschriften is fors gestegen, mede door een toename van no cure no pay bezwaren.
 36. Als gevolg van het financieel beleid worden inhuurkosten niet langer ten laste van grondexploitaties gebracht. Het budget heeft betrekking op inhuur bij de grondexploitaties Egelshoek en bouwplan Anna’s Hoeve.
 37. Dit betreft de inzet van het jaarrekeningresultaat 2017 voor de plannen uit het coalitieakkoord (besluitvorming kadernota 2018 en begroting 2019). Dit is eerst in de algemene reserve gestort en wordt nu weer onttrokken.
ga terug