Begroting 2020

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Bouwen aan Hilversum

Aan de leden van de Gemeenteraad van Hilversum,

In 2018 gingen we van start met het coalitieakkoord ‘Aan de slag’. Met trots delen we nu onze begroting voor 2020 ‘Bouwen aan Hilversum’. De begroting is rond ondanks dat het Rijk minder middelen ter beschikking heeft gesteld. Met het coalitieakkoord als basis, investeren we komend jaar extra op zorg, ondermijning, woongelegenheid, gebiedsontwikkelingen en energietransitie. Dit doen we zonder de woonlasten te verhogen en zonder bezuinigingen.  

Dat er in Hilversum wordt gebouwd is op veel plekken zichtbaar: rond het stationsgebied, bij Anna’s Hoeve en op het terrein van het Ziekenhuis. Maar ook minder zichtbaar wordt er hard aan de stad gebouwd. Denk aan onze inzet om meer mensen naar het werk te begeleiden, schuldhulpverlening, jeugdzorg en WMO/ welzijn. Deze minder zichtbare werkzaamheden komen onder andere voort uit de plannen die u dit jaar heeft omarmd als antwoorden op de grote veranderingen die in het sociaal domein in Nederland plaatsvinden. Tegelijkertijd werken wij consequent door aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, onderhouden wij onze openbare ruimte met zorg en aandacht, faciliteren we tientallen ruimtelijke projecten in de stad, werken wij samen met veel partijen aan levendigheid en staan wij dagelijks klaar voor inwoners, ondernemers en organisaties in Hilversum.

Onze directe omgeving is volop in beweging. Wij merken dat het economisch goed gaat: er is groei over de volle breedte. Groei in het aantal bouwinitiatieven en daarmee bouwaanvragen. Groei van de werkgelegenheid. Groei in het gebruik van onze culturele voorzieningen. Dat heeft allerlei effecten:meer druk op onze woningmarkt zorgt bijvoorbeeld voor stijging van de WOZ-waarden, meer mobiliteit leidt tot hogere parkeerdruk in de wijken. Wij nemen hierop gerichte interventies, zoveel mogelijk in overleg met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij hebben wij niet alleen oog voor wat we zien, maar ook voor wat we niet zien, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning.
Ook op landelijk niveau beweegt er veel. Als eerste overheid staan wij het dichtst bij onze inwoners, maar is onze bewegingsruimte sterk ingekaderd door wet- en regelgeving en financiering van het Rijk. In onze beschouwingen op de Kadernota gaven wij aan hoeveel Hilversum daarvan afhankelijk is. Niet alleen onze eigen ambities nemen toe, maar óók de eisen en kaders die aan ons als gemeente worden gesteld. Onze verwachting is dat die dubbele beweging zich volop zal doorzetten. Die beweging kunnen we alleen maar bijbenen door aan de ene kant open, flexibel en creatief te zijn en aan de andere kant betrouwbaar, transparant en solide te zijn.
Ons coalitieakkoord had als thema ‘Aan de slag’. Inmiddels zijn we volop in beweging. Het passende thema voor deze begroting is daarom wat ons betreft: ‘Bouwen aan Hilversum’.