Begroting 2020

Meerjarige balans

Meerjarige balans

 

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2020

2020

2021

2022

2023

Immateriële vaste activa

2.748

2.651

2.554

2.457

2.360

Materiële vaste activa

278.617

288.383

297.333

302.719

309.800

Financiële vaste activa

3.163

3.082

3.001

2.920

2.852

Voorraden

6.119

1.126

39

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

22.570

20.000

19.500

19.000

19.000

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

20

20

20

20

20

Overlopende activa

4.500

3.500

3.500

3.500

3.500

TOTAAL

317.737

318.762

325.946

330.654

337.571

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2020

2020

2021

2022

2023

Eigen vermogen

82.292

80.157

79.014

78.638

78.436

Saldo Begroting

0

138

291

-693

387

Voorzieningen

12.659

8.278

8.278

8.278

8.278

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

168.824

174.054

182.198

188.988

194.865

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

41.962

43.135

43.166

42.443

42.605

Overlopende passiva 

12.000

13.000

13.000

13.000

13.000

TOTAAL

317.737

318.762

325.946

330.654

337.571

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet
worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn.  
Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2020 t/m 2023 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit:

  • het investeringsprogramma 2020 - 2023
  • actualisatie grondexploitaties 2018
  • de mutaties in de reserves en voorzieningen
ga terug