Begroting 2020

Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopende passiva

saldo begin 

 ontvangen bedragen 

vrijgevallen bedragen

saldo einde 

1

 Restauratiesubsidie Raadhuis 

               -  

                42

                  -42

               -  

2

 Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) 

               -  

              704

                -704

               -  

3

 Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) 

               -  

              297

                -297

               -  

4

 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

               -  

           1.805

             -1.805

               -  

5

 Volwasseneneducatie (WEB) 

               -  

              709

                -709

               -  

6

 Toegankelijkheid bushaltes 

            100

                37

                -196

             -59

 Totaal alle programma's 

            100

           3.594

             -3.753

             -59

ga terug