Begroting 2020

Toelichting op de wijzigingen

Toelichting op de wijzigingen

Begrotingsontwikkeling

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Oorspronkelijke begroting 2019 - 2022

259.820

-260.070

-250

-629

-506

-1.203

Raadsbesluiten

-247

-207

-454

-456

-459

-462

Kadernota 2019

4.930

-4.327

604

985

1.465

1.361

Saldo na kadernota

264.504

-264.604

-100

-100

500

-304

Raadsbesluiten na kadernota

150

0

150

125

125

125

Saldo voor begroting

264.654

-264.604

50

25

625

-179

Nieuw beleid

263

0

263

263

263

263

Autonome ontwikkelingen

5.634

-1.699

3.935

4.258

6.907

4.386

Actualisatie bestaand beleid

4.385

-8.771

-4.386

-4.837

-7.102

-4.856

Wijziging Begroting 2020-2023

10.282

-10.470

-188

-316

68

-208

Totaal begroting 2020-2023

274.936

-275.074

-138

-291

693

-387

Toelichting raadsbesluiten (na kadernota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Tarieven parkeergarages

-247

-207

-454

-456

-459

-462

Regio Gooi & Vechtstreek programmabegroting 2020-2023

150

0

150

125

125

125

Toelichting kadernota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

01 Projectportfolio

750

0

750

750

500

500

02 Anterieure overeenkomsten

0

-300

-300

-300

-300

-300

03 25% extra uitstroom uit de participatiewet

355

-235

120

470

470

470

03 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

770

0

770

570

470

470

03 Transformatieagenda Zorg Welzijn

1.180

0

1.180

1.180

1.000

1.000

04 Terugdraaien taakstelling gemeentelijke organisatie

0

0

0

600

600

600

05 Terugdraaien taakstellingen inkoop

300

0

300

300

300

300

06 Agenda Digitalisering

375

0

375

769

872

693

08 Programma Dienstverlening

450

0

450

100

0

0

09 CAO verhoging lonen

1.500

0

1.500

1.500

1.500

1.500

10 Indexatie SBS/Tomin

540

0

540

540

540

540

11 Toplagen naar investeringsprogramma

-550

0

-550

-528

-506

-184

12 Internationaal Onderwijs

0

0

0

0

24

166

13 Vrijval internationaal onderwijs coaliitieakkoord

0

0

0

-250

-250

0

14 Algemene uitkering berekening 0-scenario

0

-300

-300

-300

-300

-300

15 Vrijval ARHI coalitieakkoord

-150

0

-150

-200

0

0

16 Evaluatie financieel beleid stelpost nieuwe kansen

-500

0

-500

-500

-500

-500

18 Areaaluitbreiding OZB

0

-60

-60

-120

-180

-240

19 Extra opbrengsten Vastgoed

0

-250

-250

-250

0

0

20 Inzet stelpost autonome ontwikkelingen

-403

0

-403

-742

-1.500

-1.500

21 Inzet stelpost loon- en prijsindexatie

-2.600

0

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

75 jaar bevrijd

200

0

200

0

0

0

Actualisatie grondexploitaties

746

-3.178

-2.432

-1.709

0

0

Buitenreclame

-45

105

60

90

90

90

Gebiedsagenda 1221

100

0

100

-100

-100

0

Minimabeleid

840

0

840

500

280

130

Septembercirculaire 2018

561

-109

452

690

543

0

Zienswijze OFGV

139

0

139

152

144

166

Zienswijze Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

373

0

373

374

368

360

Toelichting op begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Nieuw beleid

01 Actieplan Ondermijning

263

0

263

263

263

263

Begin 2018 is door de Raad structurele capaciteit ter beschikking gesteld ten behoeve van BIBOB coördinatie, APV vergunningverlening en toezicht- en handhavingscapaciteit. Dit varieert van signalen ophalen, tot verdelen van informatie, tot het verrichten van nadere analyse, onderzoek en de inzet van bestuursrechtelijke interventies. Met de huidige capaciteit is een wachtlijst van ca. 25 noodzakelijke onderzoeken ontstaan en kan in enkele gevallen niet adequaat worden ingespeeld op bestuurlijke sluitingen. De aanpak, zoals verwoord in het Actieplan Ondermijning, de autonome ontwikkeling van de Wet Bibob, de in Hilversum zichtbare verschuiving van branches waar ondermijning aan te relateren valt  en de regionaal vastgestelde ambitie om tenminste Vastgoed- en WABO op te nemen in de Bibob beleidsregels zorgen ervoor dat de ambitie voor de hand liggend is. Met de ambitie om het aantal lopende onderzoeken te verdubbelen en slagkracht te organiseren voor lokale en regionale interventies is coördinatie van het geheel onontbeerlijk. Om effectiever te kunnen zijn in de aanpak, is daarnaast (financiële) analyse van belang. Hiervoor is extra capaciteit noodzakelijk en berekend op 3,5 fte.

Autonome ontwikkelingen

02 Meicirculaire 2019

636

239

875

1.917

4.553

2.001

De meicirculaire 2019 geeft financiële mutaties, zowel aan de baten kant (algemene uitkering) als aan de lasten kant (corresponderende budgetten) Met deze begrotingswijzigingen worden deze mutaties verwerkt.

03 Jeugdzorg

1.830

0

1.830

1.830

1.830

1.830

De kosten stijging van 2018 zal zich de komende jaren naar verwachting voortzetten. Voor 2020 is hierdoor structureel € 1.950.000 extra budget nodig, bestaande uit € 1.300.000 om het budget op het kostenniveau van 2018 te brengen, een structurele kostenstijging in 2019 (€ 325.000) en een structurele kostenstijging in 2020 (€ 325.000). Door de vele initiatieven om de Jeugdzorg effectiever en efficiënter te maken houden wij vast aan een geleidelijke daling van de kosten met € 200.000 per jaar (reeds opgenomen in de meerjarenraming). Additioneel verwachten wij met de uitvoering van de Agenda Jeugd een besparing € 120.000. Per saldo betekent dit een mutatie van € 1.830.000.

04 WMO Begeleiding

775

0

775

775

775

775

De WMO zorg in natura bestaat o.a. uit begeleiding. De afgelopen jaren laat deze zorgsoort een stijging zien van 5%. Voor de jaren na 2018 gaan we ervan uit dat deze ontwikkeling zich doorzet. Voor 2020 is hierdoor structureel € 875.000 extra budget nodig, bestaande uit € 275.000 om het budget op het kostenniveau van 2018 te brengen, een 5% kostenstijging in 2019 (€ 300.000) en een 5% kostenstijging 2020 (€ 300.000). Tegelijk ramen we het budget structureel af met € 100.000 omdat we van genomen en te nemen maatregelen effect verwachten. Per saldo dus een structureel nadeel van € 775.000. In de voorliggende begroting zijn eveneens de effecten van de transformatieagenda Zorg Welzijn verwerkt.

05 WMO Hulpmiddelen

320

0

320

320

320

320

Onder WMO hulpmiddelen verstaan we o.a. rolstoelen, trapliften en woning aanpassingen. Voor 2020 is hiervoor € 400.000 extra budget nodig. Hiermee worden de lasten 2020 en verder in lijn gebracht met de uitgaven in 2018. Ondanks dat we lasten in lijn houden met 2018 wordt wel rekening gehouden met een stijging van de lasten. Deze groei wordt gecompenseerd door enkele incidentele lasten in 2018 die zich niet voordoen in 2020.

06 WMO Huishoudelijke Verzorging

50

0

50

50

50

50

De WMO zorg in natura bestaat o.a. uit Huishoudelijke verzorging. De afgelopen jaren laat deze zorgsoort een kostenstijging zien van 2%. Voor de jaren na 2018 gaan we ervan uit dat deze ontwikkeling zich doorzet. Voor 2020 is structureel € 300.000 extra budget nodig, bestaande uit € 100.000 om het budget op het kostenniveau van de jaarstukken 2018 te brengen, een 2% kostenstijging in 2019 (€ 100.000) en een 2% kostenstijging 2020 (€ 100.000). Tegelijk ramen we het budget structureel af met € 250.000 omdat we van genomen en te nemen maatregelen effect verwachten. Per saldo dus een structureel nadeel van € 50.000.

07 Extra uitkeringen (BUIG) in 2020

1.000

0

1.000

0

0

0

In het nieuwe beleidsplan Focus op werk is een nadere analyse op de BUIG aangekondigd. Deze nadere analyse wordt door een onafhankelijk extern bureau uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn na het begrotingsproces bekend. Voor 2020 wordt € 1 miljoen extra budget toegevoegd aan de BUIG om de dalende rijksbijdrage van de BUIG te compenseren. Op basis van de onderzoekresultaten zal later de meerjarenbegroting worden aangepast.

08 Bouwleges

0

-287

-287

-460

-460

-460

Door de uitvoering van diverse projecten zijn de geraamde inkomsten voor 2020 e.v. verhoogd.

09 Leges paspoort, rijbewijs, NID en BRP

34

-176

-142

-203

-190

-160

Op basis van het historisch verloop is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren diensten, waarvoor leges geheven worden. De grootste wijzigingen betreffen de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen. Deze mutaties leiden tot aanpassing van zowel de opbrengsten leges als de lasten voortvloeiend uit de hiermee samenhangende afdrachten.

10 Opbrengst naheffingsaanslagen parkeren en vergunningen

0

-75

-75

-75

-75

-75

Fiscale P- heffingen: met de uitbreiding van het aantal gebieden en het huidige aantal geschreven bonnen is de verwachting dat het aantal naheffingen omhoog gaat. Omdat het aantal uren parkeercontrole constant blijft, wordt geadviseerd om extra opbrengsten van € 65.000 te ramen.Parkeervergunningen:  Door de uitbreidingen in juni 2019 zal het aantal vergunningen toenemen. Een lichte verhoging is te verwachten. Geraamd wordt een extra opbrengst van € 10.000.

11 Loonontwikkeling 2020, 2021 e.v.

-425

0

-425

0

0

0

In de kadernota is een stelpost opgenomen van € 1.500.000 opgenomen voor de loonsomontwikkeling. De loonsomontwikkeling op basis van de nieuwe CAO afspraken (2 % in 2020 en 3% in 2021 e.v.) geeft in 2020 een positief effect.

12 Verhoging assurantiepremies

74

0

74

74

74

74

Eind 2018 is de aanbesteding afgerond van de algemene aansprakelijkheidsverzekering. De premie is, ondanks de keuze voor de goedkoopste aanbieder, gestegen met bijna € 30.000. De overige premiestijging is een afspiegeling van de situatie in de gehele verzekeringsmarkt, waarin de premies flink stijgen. Dit wordt ingegeven door het stijgende aantal claims, maar ook door hogere vergoedingen. Ook aanpassingen in de wetgeving zorgen hiervoor. Daarnaast wordt het moeilijker om over te stappen, voor een concurrerende premie, omdat een aantal verzekeraars samen zijn gegaan (bijv. Delta Lloyd en Nationale Nederlanden) en een aantal verzekeraars zich niet meer op de gemeentelijke markt richt.

13 Actualisatie dividend BNG en Vitens

0

-118

-118

-28

-28

-28

Op basis van de laatste aandeelhoudersvergaderingen van de BNG en Vitens worden de ramingen van het te ontvangen dividend aangepast.

Actualisatie bestaand beleid

14 Verlaging stelpost nominale ontwikkelingen

0

0

0

-600

-1.200

-1.800

De in de begroting opgenomen stelposten zijn herberekend op basis van de actuele inflatie gegevens.

15 Stelpost autonome ontwikkelingen

-1.097

0

-1.097

-758

0

0

In de meerjarenraming van de begroting nemen we in elke jaarschijf stelposten op voor autonome ontwikkelingen. De vrijval van deze stelpost dient (deels) ter dekking voor de in de begroting opgenomen aanmeldingen.

16 Wachtlijst middelen coalitieakkoord

-200

0

-200

-825

-1.395

-1.160

Er is kritisch gekeken naar de nog openstaande middelen vanuit het coalitieakkoord en afgesproken deze middelen pas op te nemen in de begroting zodra we daarvoor concrete plannen hebben uitgewerkt. Daarmee worden de posten op de “wachtlijst” geplaatst.

17 Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg

0

0

0

0

-1.433

-1.433

Via de algemene uitkering krijgen de gemeenten extra middelen voor het jeugdhulpbudget in de jaren 2019, 2020 en 2021. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Het uitgangspunt is echter wel dat deze middelen structureel worden. In overeenstemming met het advies van de toezichthouder nemen wij voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ op.

18 Toevoegingen reserve stedelijke ontwikkeling

1.900

-2.500

-600

-600

-850

1.300

In de kadernota 2018 zijn toevoegingen aan de reserve stationsgebied begroot om te wennen aan de hogere kapitaallasten van het stationsgebied. Deze worden nu toegevoegd aan een reserve stedelijke ontwikkeling tot het moment dat de kapitaalasten daadwerkelijk ontstaan. Om te komen tot een oplopend structureel effect en wordt deze toevoeging in de eerste jaren verlaagd en vervolgens structureel doorgevoerd. Ook de verwachte verkoop van vastgoed wordt toegevoegd aan deze reserve.

19 Voorbereidingskosten Stationsgebied

300

-300

0

0

0

0

In de kadernota 2018 is besloten de bestemmingsreserve Stationsgebied te vormen. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt een onttrekking aan de reserve Stationsgebied ter dekking van de voorbereidingskosten Stationsgebied geraamd van € 300.000 en € 150.000.

20 Projectportfolio aanvulling

250

-250

0

0

0

0

Voor de projectportfolio wordt in 2020 de capaciteit uitgebreid. Dit lasten hiervan worden gedekt door een onttrekking uit de reserve stedelijke ontwikkelingen.

21 Projectportfolio

0

-750

-750

-750

-500

-500

De in de kadernota 2019 begrote bedragen voor extra capaciteit voor stedelijke projecten worden onttrokken uit de reserve stedelijke ontwikkeling.

22 Omgevingswet

0

-750

-750

-380

-380

0

De begrote bedragen voor de implementatie van de Omgevingswet worden onttrokken uit de reserve stedelijke ontwikkeling.

23 OZB, riool- en afvalstoffenheffing

60

-541

-481

-619

-893

-852

Op basis van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord zijn de tarieven voor de woonlasten (OZB, afvalheffing en rioolheffing) berekend. De stijging van het tarief voor 2020 blijft beneden de verwachte inflatie (+1,5%), de kostendekkendheid van het afval en riooltarief is toegenomen tot 98% in 2020. Voor een meer inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.

24 Kapitaallasten

-515

-66

-582

-230

-387

-276

Deze begrotingswijziging betreft de nieuwe ramingen van rente en kapitaallasten voor 2020 en verder. Door het realistisch faseren van projecten worden een aantal grote investeringen later geactiveerd en dalen de kapitaallasten.

25 Betaalde en ontvangen rente

-322

10

-312

-312

-312

-312

De te betalen rente over onze leningportefeuille is opnieuw berekend. Door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt is er een voordelig resultaat.

26 Facilitaire dienstverlening

382

-49

333

199

199

199

De mutaties met betrekking tot facilitaire dienstverlening hebben voornamelijk betrekking op de twee thema’s “wettelijke maatregelen, contracten, veiligheid  & arbo” en “duurzaamheid en circulariteit”. In afwachting van de resultaten van de huisvestingsscenario’s in 2020 worden een aantal bedragen incidenteel opgenomen voor 2020.

27 Parkeeropbrengst parkeermeterplaatsen

0

-200

-200

-200

-200

-200

Gebaseerd op het resultaat van 2018 en de doorrekening van 2019 is het reëel om extra parkeeropbrengsten te begroten.

28 Parkeeropbrengst garage Gooiland

0

-60

-60

-60

-60

-60

Met ingang van 2019 huurt politie Gooi en Vechtstreek extra parkeerplaatsen in garage Gooiland. Dit genereert extra opbrengsten.

29 Uitvaartstichting

0

170

170

170

170

170

De begrote baten van de uitvaartstichting worden aangepast van € 485.000 naar € 315.000. De verklaring voor deze daling van € 170.000 is tweeledig. (1) Voor het gebruik van onze gebouwen brengen we bij de uitvaartstichting een gebruikersvergoeding in rekening. Deze vergoeding dekt de door ons gemaakte lasten (kapitaallasten, onderhoud e.d.). Omdat onze lasten - door verschillende oorzaken - € 160.000 dalen, brengen wij dit minder in rekening bij de uitvaartstichting. Hier ziet u alleen de daling van de baten, echter in onder andere de herrekening van de kapitaallasten in deze begroting zit een daling van de lasten, daarmee is deze mutatie budgetneutraal in het totaal van de begroting. (2) Tot voor kort ontvingen wij € 10.000 per jaar van de uitvaartstichting als aflossing van een lening. Doordat de aflossing tegelijk met de gebruikersvergoeding werden geïnd, hebben wij de aflossing per abuis als bate verantwoord. De lening is inmiddels volledig afgelost, en nu valt dus deze ‘bate’ weg.

30 Leerlingenvervoer

250

0

250

250

250

0

Sinds augustus 2018 wordt het leerlingenvervoer door een andere partij uitgevoerd. Door verandering van de contractvoorwaarden stijgen de maandelijkse lasten. Het budget van € 810.000 wordt derhalve met 250.000 opgehoogd naar € 1.060.000. E.e.a. in afwachting van eventuele inbesteden doelgroepenvervoer (zie ook RIB 2019-40).

31 Uitbreiding asbesttaken OFGV

70

0

70

70

70

70

Aan de OFGV is de opdracht gegeven om de asbesttaken voor onze gemeente uit te voeren. We verwachten een hoger aantal adviezen en administratieve controles te laten uitvoeren door de OFGV. Het in de begroting opgenomen bedrag voor asbesttaken is daardoor structureel € 70.000 te laag.

32 Huurinkomsten benzinestations

0

-70

-70

-70

-70

-70

De gemeente verhuurt grond aan benzinestations. Deze ontvangsten waren abusievelijk niet in de begroting en meerjarenraming opgenomen.

33 Toplagen naar investeringsprogramma

-92

0

-92

-32

29

181

In de kadernota is voorgesteld dat de asfaltdeklagen voortaan als investering worden opgenomen in de begroting. Bij nadere uitwerking in de begroting is geconstateerd dat het verloop van de lasten in de jaren gewijzigd is.

34 Vervanging kastanjebomen

0

0

0

0

-108

-36

In 2012 is uit onderzoek gebleken dat meer dan de helft van de kastanjebomen was aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is niet te bestrijden en de voortgang van de ziekte is grillig. Om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat, heeft de raad in 2014 budgetten beschikbaar gesteld voor vervanging. De benodigde budgetten voor de jaren 2022 en verder wijken, naar nu blijkt, af van deze raming.

35 Huisvestingslasten Wilhelminastraat

-50

0

-50

-50

-50

-50

De lasten voor het pand aan de Wilhelminastraat zijn te hoog geraamd omdat geen rekening was gehouden met een teruggave van de servicekosten. Op basis van de werkelijke lasten in 2018 verwachten wij € 50.000 minder uit te geven.

36 Huisvestingslasten centra jeugdgezondheidszorg

-50

0

-50

-50

-50

-50

In de begroting zijn de huisvestingslasten voor de centra voor jeugdgezondheidszorg opgenomen. Uit voorgaande jaren blijkt dat er te ruim is begroot.

37 Areaaluitbreiding Anna's Hoeve

46

0

46

46

46

46

In het definitieve ontwerp bouwplan Anna's Hoeve zijn de onderhouds- en beheerkosten opgenomen voor de gladheidbestrijding, onderhoud groen, onderhoud wegen, riolering, bebording etc. In totaliteit bedragen de kosten € 263.000. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van hetgeen wordt opgeleverd in het lopende jaar en worden de bijbehorende onderhoudskosten aangemeld voor het volgende begrotingsjaar. Er resteert nu nog de oplevering van 20% van de openbare verlichting, wegen en bebording en 10% van het groen/de bomen.

38 Brandmeldinstallaties scholen

-65

23

-42

-42

-42

-42

Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Voor lasten van de beveiliging is een overgangsperiode afgesproken, die op 1 juli 2019 afloopt. Dit levert een structurele besparing op van € 42.000.

39 Onderhoudskosten I-VRI

34

0

34

34

34

34

In 2019 worden de verkeersregelinstallaties uitgerust met I-VRI Software om de doorstroming van het verkeer in Hilversum te verbeteren. De systemen worden vanaf afstand gehost. Door uitbreiding van de functionaliteit in de centrale nemen de kosten van het beheer en onderhoud en de energiekosten toe.

40 Vrijval voorziening afsluiting grex Egelshoek

2.905

-2.905

0

0

0

0

In 2020 wordt de grondexploitatie Egelshoek afgesloten. In 2018 en 2019 is ten laste van de begroting een voorziening getroffen. Ter dekking van het negatieve resultaat van de grondexploitatie valt deze voorziening in 2020 vrij. Deze budgettair neutrale begrotingswijziging voorziet daar in.

41 Reserve transitie personeel

0

0

0

0

0

0

In 2022 zijn er geen lasten meer in het kader van de reorganisatie transitie personeel. De raming van de lasten en de onttrekking uit de reserve wordt vanaf 2022 uit de meerjarenbegroting gehaald.

Overige verschillen

1.920

-1.815

105

30

88

43

Totaal Begroting 2020-2023

10.282

-10.470

-188

-316

68

-208

ga terug