Begroting 2020

Overzicht van taakvelden per programma

Overzicht van taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

2021

2022

2023

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.10

Mutaties reserves

2.800

-2.662

138

-1.034

-469

452

0.63

Parkeerbelasting

54

-4.421

-4.366

-4.366

-4.367

-4.367

2.1

Verkeer en vervoer

14.131

-651

13.480

13.093

12.865

12.800

2.2

Parkeren

3.198

-1.314

1.884

1.919

1.881

1.876

2.4

Economische havens en waterwegen

522

-28

494

472

436

429

5.1

Sportbeleid en activering

1.075

-6

1.070

1.130

1.132

1.128

5.2

Sportaccommodaties

2.636

-864

1.773

1.813

1.790

1.750

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.156

-595

3.561

2.993

2.984

2.979

5.4

Musea

1.277

-324

954

951

945

944

5.5

Cultureel erfgoed

815

-45

770

767

763

761

5.6

Media

1.704

-2

1.702

1.701

1.700

1.700

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.522

-359

6.163

6.301

6.144

6.206

7.2

Riolering

5.946

-7.827

-1.881

-1.910

-2.023

-1.989

7.3

Afval

8.440

-10.286

-1.846

-1.987

-2.082

-2.328

7.4

Milieubeheer

3.133

-477

2.657

2.696

2.681

2.585

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

709

-536

173

177

176

173

8.1

Ruimtelijke ordening

2.748

-316

2.432

1.955

1.935

1.558

8.3

Wonen en bouwen

3.956

-1.983

1.973

1.758

1.614

1.614

4.2

Onderwijshuisvesting

7.927

-90

7.837

7.811

7.751

7.783

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.089

-3.517

2.572

2.617

2.615

2.365

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.052

-287

9.765

9.008

8.989

8.989

6.2

Toegang

1.948

-3

1.946

1.948

1.953

1.959

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.808

-26

2.783

2.779

2.767

2.767

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

15.584

-570

15.014

14.805

14.497

14.497

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

13.902

-10

13.892

13.687

13.475

13.475

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

23.514

-1.295

22.220

22.325

22.249

22.249

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.597

-4

3.593

3.591

3.586

3.586

7.1

Volksgezondheid

3.016

-81

2.935

2.931

2.927

2.926

0.10

Mutaties reserves

0

-235

-235

-235

-235

3.1

Economische ontwikkeling

2.540

-6

2.534

2.331

2.274

2.274

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

38

0

38

56

55

55

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

285

-505

-219

-190

-209

-216

3.4

Economische promotie

955

-1

955

855

704

704

6.3

Inkomensregelingen

40.919

-28.802

12.117

10.251

10.053

9.903

6.4

Begeleide participatie

6.946

-2

6.945

6.697

6.708

6.656

6.5

Arbeidsparticipatie

3.789

-169

3.621

3.629

3.608

3.372

0.1

Bestuur

4.174

-1

4.173

4.121

4.168

4.098

0.10

Mutaties reserves

38

-50

-12

-12

38

38

0.2

Burgerzaken

1.918

-1.139

780

876

904

953

0.4

Overhead

30.403

-535

29.868

29.207

28.747

28.465

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

8.310

-13

8.297

8.291

8.285

8.277

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.238

-239

2.998

2.983

3.006

3.006

0.10

Mutaties reserves

0

-2.026

-2.026

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

852

-4.041

-3.188

-191

55

40

0.5

Treasury

-169

-388

-557

-468

-371

-250

0.61

OZB woningen

708

-11.578

-10.869

-11.456

-11.876

-12.332

0.62

OZB niet-woningen

683

-9.523

-8.839

-9.248

-9.487

-9.707

0.64

Belastingen overig

882

-1.191

-308

-332

-336

-336

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-159.216

-159.216

-161.308

-164.047

-167.977

0.8

Overige baten en lasten

560

0

560

4.502

8.607

12.580

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

15.602

-16.844

-1.242

-583

1.129

1.141

Totaal

274.936

-275.074

-138

-291

693

-387

ga terug