Begroting 2020

Voorzieningen

- = onttrekking/vrijval  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

Ref

omschrijving voorziening

saldo begin 

 mutaties via exploitatie

directe

saldo einde

2020

toevoeging

vrijval

onttrekking

2020

1

Spaarvoorziening rioleringen

0

2.804

-2.804

0

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.296

-570

726

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.921

665

-1.265

1.321

4

Onderhoud begraafplaatsen

459

101

-50

510

5

Inkomsten Nike

56

12

-25

43

6

Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen

550

125

-243

432

7

Groot onderhoud parkeergarages

246

142

-388

0

8

Pensioenen wethouders

4.473

100

-170

4.403

9

Meerjarenonderhoud Raadhuis/Stadskantoor

752

180

-90

842

10

Planexploitaties

2.905

-2.905

0

Totaal alle programma's

12.659

3.559

0

-7.940

8.278

ga terug